Eldriftsansvarsavtal

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du inte är elektriker och saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med “Innehavare” menas en person som genom t.ex. arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom.

Krav på innehavaren av Elanläggning (Lagtext):
Innehavaren är skyldig att se till att elanläggningen är så utförd och hålls i sådant skick att den är säker för person, husdjur och egendom.

Detta är viktigt vid händelser av skada och försäkringsfrågor.

Genom att teckna ett serviceavtal, EIO Elkontroll, med ELAN EL får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. Överenskommelsen om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal brandrisk.

Läs mer på: EIO:s hemsida

Kontakta oss om du vill ha mer information gällande Ditt ansvar och Eldriftansvarsavtal.

Läs mer här regelbunden service för ELAN VVS